मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-08-18) को निर्णयहरू ।