मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-09-18) को निर्णयहरू ।