मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-05-19) को निर्णयहरू ।