मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-06-27) का निर्णयहरू ।