मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-07-02) का निर्णयहरू ।