मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-09-28) का निर्णयहरू ।