मि.न.पा.अन्तर्गतका सम्पुर्ण बिध्यालयहरु ( कक्षा संचालन सम्वन्धमा ) ।