मृत्युको दोहोरो दर्ता रद्द गर्ने सम्बन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!