यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका घर धुरी,पसल, कवल, व्यवसायी तथा संघ संस्थागत क्षेत्रवाट निस्कने फोहरजन्य पदार्थ संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना