योजनाहरुको विवरण पठाईएको सम्वन्धमा - श्री (वडा न. २,३,६,८,९,१० को कार्यालय) मिथिला नगरपालिका ।