विज्ञापन कर सम्वन्धि १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०) !!!