वित्तीय समानीकरण अनुदान थप गरि संशोधन गरी दिने सम्वन्धमा - (श्रीमान् सचिब ज्यू ,अर्थ मन्त्रालय ) सिंहदरबार काठमाडौँ ।