विद्यार्थी भर्ना तथा शैक्षिक तथ्यांक सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।