विद्यालयको थप कक्षा अनुमति सम्बन्धमा - श्री (सम्बन्धित विद्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!