विद्यालयमा रहेको ट्रस भवन लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/११/२८) !!!