विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धमा - श्री ( सम्बन्धित समुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका ।