विधुतीय बोलपत्र (E-Bids) को सूचना सच्याईएको वारे !!!