विवरण उपलब्ध गराई दिने वारे - श्री ( सबै मध्यमिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।