विवरण पठाउने सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।