वोयर जातको बोका खरिद सम्वन्धि आशयपत्रको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/२९) !!!