वोलपत्र अस्वीकृत गरी खरिद कारवाही रद्द गरिएको सुचना