व्यक्तिगत विवरण सम्वन्धमा - श्री ( स्थायी कर्मचारीहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।