व्यपार, व्यवसाय वा सेवा दर्ता /नविकरण गर्ने सम्वन्धमा -श्री (सरोकारवालाहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!