शिक्षक व्यवस्थापन (कम्प्युटर ) करार शिक्षक छनोट परीक्षामा आवेदन फारम स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना !!!