शिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना -(प्रकाशित मिति २०७९ /०९/१४) !!!