शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७-१०-१९)