श्री आधारभुत तह विद्यालय (१-८), कुसुमविछौना, मिथिला न.पा. ०८, को लागि विज्ञापन सम्वन्धमा !!!