श्री आधारभुत तह विद्यालय (१-८), कुसुमविछौना, मिथिला न.पा. ०८, को सुचना प्रकाशन सम्वन्धमा !!!