श्री आधारभुत तह विद्यालय (१-८) कुसुमविछौना, मि.न.पा. ८ को विज्ञापन सम्बन्धि दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा !!!