श्री आधारभुत तह विद्यालय (१ - ८) कुसुमविछौना, मि.न.पा. ८ को विज्ञापन सम्बन्धि सूचना !!!