श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पुष्पवलपुर, मि.न.पा. ४ को दोश्रो पटक विज्ञापन गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!