श्री रास्ट्रिय आधारभूत विद्यालय (०-५ ), बाहुनमारा , को लागि विज्ञापन सम्वनधमा ।