श्री विश्वनाथ अरुला आधारभूत विद्यालय मिथिला नगरपालिका - १, धनुषा को विज्ञापन सम्वन्धमा !!!