श्री सार्वजनिक नमुना माध्यमिक विद्यालय मि. न. पा. -९ बडहरी बजार ठेक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!!