सडक पेटी खाली गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना - (सूचना प्रकाशित मिति :२०७९/०६/१४) !!!