सम्झौता गर्न आउने वारे - श्री (ढल्केवर डिपार्टमेन्ट स्टोर्स) ढल्केवर, धनुषा ।