सम्झौता गर्न आउने वारे - श्री (रेजा ट्रेडिङ्ग) जनकपुर ।