सम्झौता गर्न आउने वारे - श्री (लर्ड शिवा जेनरल सप्लायर्स ) जनकपुर ।