सम्पूर्ण सहकारी सँस्थाहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!