साधारण सभा संचालन सम्वन्धि सहकारी संस्थाहरुलाइ अत्यन्त जरुरी सूचना !!!