सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको गत आ.व.हरुको लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने सम्वन्धी सूचना !!!