सामुदायिक विधालयहरुको आ. व. २०७४/०७५ को बार्षिक आर्थिक कारोवार (आय -व्याय) को लेखापरिक्षण गर्नका लागि इच्छुक फर्म/ कम्पनी हरु लाई निवेदनको लागि आहवन !!!

Supporting Documents: