सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना रद्द गरिएको सम्वन्धमा !!!