सुचना टासको जानकारी पठाईएको बारे - श्री सगरमाथा इनर्जी एणड कन्सट्रक्सन प्रा. लि, भगवतीमार्ग, काठमाडौँ ।