सुपरिवेक्षक र गणक पदको लिखित परिक्षाको मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्वन्धमा !!!