सुपरिवेक्षक र गणक पदको लिखित परिक्षाको समय संसोधन गरिएको सम्वन्धमा !!!