सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना लिने सम्वन्धी सूचना -(दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/१२/२१) !!! !!!