सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्वन्धि सार्वजनिक सूचना !!!