स्पष्टीकरण पेश गर्ने बारे - ( पत्रमा उलेखित सबै )।