स्पष्ट पारिएको सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!